logo Helse Vest IKT
To kvinner kvar hver sin maskin på traller

prosjekt

Kliniske mobile arbeidsstasjonar

Ein klinisk mobil arbeidsstasjon er helsepersonellets «kontor på hjul», til støtte og bruk i dei ulike arbeidsprosessane i løpet av vakta.

Denne løysinga aukar moglegheita for meir verdiskapande tid hos pasienten. 

Mobile arbeidsstasjonar aukar moglegheitene for forbetring og effektivisering av arbeidsprosessane for leger og sjukepleiarar og kan bidra til auka kvalitet og pasientsikkerheit. 

Særleg for nye sjukehus med einsengsrom og store avstandar vil kliniske mobile arbeidsstasjonar vera eit svært viktig hjelpemiddel for helsepersonellet gjennom arbeidskvardagen.

Sist oppdatert 25.05.2023