logo Helse Vest IKT

Kunstig intelligens som teneste: Viktig bidrag til trygg pasientbehandling  

– Vi vil hjelpe føretaka å utnytte heile innovasjonspotensialet av kunstig intelligens. Det skal vere lett for føretaka å byrje med KI-arbeid. Vi trur det kan bli viktig og nyttig i pasientbehandlinga, i pasienttryggingsarbeidet og i administrativt arbeid for føretaka, fortel Christian Autenried, leiar for den nye satsinga i HV IKT.   

Publisert 19.04.2024
Sist oppdatert 07.05.2024
En mann som smiler til kameraet

Christian Autenried, PhD og leiar Team Kunstig Intelligens er, saman med dataanalytikar Johanna Jøsang, klare for å hjelpe sjukehusa med KI-løysingar.  

Men før vi går vidare og får høyre om tilbodet: Kva er kunstig intelligens eller KI? Johanna og Christian bidreg med innsikta si.  

Kunstig intelligens: Gjenskaping av ei kognitiv ferdigheit hos mennesket

 -Definisjonen av KI er vanskeleg, ettersom det omfattar så mykje, men eg likar å tenkje på det som ei gjenskaping av ei kognitiv ferdigheit hos mennesket. KI løyser altså oppgåver som typisk krev menneskeleg intelligens, fortel Johanna.  

Christian supplerer:      

-Kunstig intelligens er ein teknologi som lèt maskiner gjere ting som vanlegvis berre menneske kan. KI lærer seg vanlegvis kunnskap via analyse av store datamengder. Døme på KI-kunnskap er å forstå tekst, kjenne igjen objekt i bilete eller finne mønster i store komplekse datasett.   

En mann og en kvinne som smiler
Christian Autenried, PhD og leiar Team Kunstig Intelligens er, saman med dataanalytikar Johanna Jøsang, klare for å hjelpe sjukehusa med KI-løysingar.

 

Skal identifisere pasientar med hjerneslag

Christian tok initiativet saman med Kristin Farestvedt, avdelingsleiar i Strategisk IKT, og Magnhild Viste, ny seksjonsleiar for Utvikling. Interessa for denne nye satsinga har auka betrakteleg, særleg dei siste fem åra.   

   Christian og Johanna er allereie i gang med arbeid i ulike innovasjons- og forskingsprosjekt som Klinisk Norbert (Helse Vest), Assyst Dispatching (Helse Vest IKT),  Specbase (Helse Bergen) og AISMEC (Helse Bergen).     

- I AISMEC-prosjektet skal KI identifisere pasientar med hjerneslag for 113-operatørar direkte på telefon, medan i Specbase skal KI hjelpe å redusere unødvendige dobbeltprøver ved Hormonlaboratoriet, fortel Christian.  

 Tilbyr KI-server for eigenutvikling  

Helse Vest IKT gir òg føretaka høve til å sjølv kunne utvikle KI-modellar med eige KI-servertilbod.  Ein slik server inneheld standard KI-programvarer, som kan handtere sensitive data og har nok reknekraft for dei fleste moderne KI-modellar.   

Desse serverane ligg ikkje i skya, men lokalt i Helse Vest sine datasenter og kan spare mange forskingsprosjekt og analysemiljø for dyrt utstyr, og unødvendige anskaffingskostnader.     

Ambisjonen: Gjere gode og pålitelege KI-løysingar lett tilgjengeleg for heile Helse Vest  

Christian og Johanna erfarer at det både er helsearbeidarar og administrativt tilsette som er interesserte i KI. Dei har gode idear, men manglar anten ressursar eller eit utgangspunkt for å starte eller gjennomføre eit KI-prosjekt. Så no er oppgåva for Johanna og Christian å nå ut for å komme behova i møte, og levere gode, trygge tenester.  

- Vi ønskjer å komme ut i føretaka for å auke forståinga av KI, og hjelpe folk å identifisere oppgåver som kan automatiserast eller forbetrast med hjelp av KI. Vi ønskjer å skape auka medvit kring moglegheitene dei har for automatisering og forbetring av oppgåver, men òg sikre at KI blir brukt på ein ansvarleg og trygg måte.        
 

En mann som smiler til kameraet
-Det er fascinerande å kunne komprimere kompleks matematikk, der nokre få linjer av kodar til slutt gir ei god nytte. Desse bruksmåtane kan hjelpe oss å løyse problem som ein tidlegare har anteke berre menneske kan løyse. KI-modellar kan òg hjelpe oss å lære nye løysingar eller strategiar for komplekse problemstillingar.

 

En person som bruker briller
-Eg har alltid synst at KI er kjempeinteressant, og ser at det er mykje potensiale i KI-bruk. I HVIKT og Helse Vest generelt trur eg det er mange bruksområde for KI. Samstundes er eg oppteken av etisk bruk av KI, og heldigvis er Helse Vest òg ganske strenge der.