logo Helse Vest IKT

Løyser sjukehusa sine utfordringar på nye måtar

Seksjon for Utvikling jobbar for å levere løysingar som gjer arbeidskvardagen lettare for helsepersonell. – Smidig samarbeid med sjukehusa er det som gjer dette mogleg, meiner Magnhild.

Maria Gabriela Fehr Johansen
Publisert 28.09.2023
portrett Magnhild Viste
Magnhild Viste jobbar som seksjonsleiar for Utvikling i Helse Vest IKT, og brenner etter å betre helsetjenestene med innovativ teknologi.

– Å sette saman gode team som jobbar tett med klinikarane i helseføretaka for å levere betre løysingar til sjukehusa som vi veit er etterlengta, er heilt klart det som motiverer meg i jobben, smiler Magnhild Viste. 

Ho er seksjonsleiar for Utvikling, som mellom anna leverer løysingar til helseføretaka, men som òg er med å betre helsetenestene med innovativ teknologi. 

Utvikling i Helse Vest IKT leverer alt frå IOT-sensorar som overvaker temperaturen på medisinar som skal ligge kaldt, til robotisert prosessautomatisering (RPA) som kan ta over tidkrevjande, manuelle oppgåver i sjukehusa.

Akkurat no er det Kunstig intelligens som er mest i vinden, og med Utvikling sitt eige KI-team er Helse Vest IKT klar til å effektivisere arbeidet til helseføretaka på nye måtar. 

– Sjukehusa i Helse Vest kan no nyttiggjere seg av Kunstig intelligens som ei fagleg støtte i pasientarbeidet, som for eksempel å forhindre unødvendige dobbeltprøver, fortel seksjonsleiaren som har doktorgrad i informasjonsvitskap.

Har auka talet på eigenutvikla løysingar

Utviklingsfeltet i Helse Vest IKT har vakse veldig dei siste åra. Ikkje berre har dei gått frå 15 til 50 menneske, men dei har gått frå nokre få sjølvlaga løysingar til heile 75 eigenutvikla system som er i produksjon i sjukehusa på Vestlandet. I tillegg til dette heile 115 RPA-løysingar, altså automatiserte løysingar som lettar arbeidet i føretaka. 

Men det har ikkje alltid vore slik. Tidlegare var Helse Vest IKT oppteken av å ikkje utvikle løysingar som fanst i den eksterne marknaden. 

– No kan vi sjå på eksisterande løysingar der ute og tenke: la oss utvikle noko endå betre. Nokre gongar er det langt meir hensiktsmessig å bygge opp noko sjølv enn å kjøpe inn ei løysing som likevel må tilpassast. På den måten får vi skreddarsydd eit opplegg som passer for klinikarane i sjukehusa, seier Magnhild. 

– No kan vi sjå på eksisterande løysingar der ute og tenke: la oss utvikle noko endå betre.
Magnhild Viste

Det var ein intern analyse av fagfeltet i 2016 som vart vendepunktet i Helse Vest IKT, og ein såg at eigenutvikla og tilpassa løysingar kunne dekke fleire av behova i sjukehusa. 

– Vi har over tid lært mykje om sjukehusa og har rigga oss basert på det dei treng av løysingar. Dette har gjort oss mykje betre rusta til å ivareta føretaka sine behov, fortset ho.

Ein jobb med meining

Å få vere med på å bygge opp eit fagfelt i vekst og skape eit fagmiljø innan utvikling er grunnen til at Magnhild har arbeidd i Helse Vest IKT i heile åtte år. 

– Dette med å finne betre måtar å jobbe på og igjen betre måtar å strukturere arbeidet vårt på, slik at vi arbeider mest mogleg hensiktsmessig mot helseføretaka synst eg er veldig kjekt, forklarer leiaren som så å seie har vakse opp på sjukehuset med ei familie som arbeidde mykje i helsevesenet.

– Våre familiemiddagar vart nokre gongar haldt i kantinen på Haukeland kan du seie, ler Magnhild som byrja si karriere med sommarjobb på sjukehuset. 

Gnisten for eit godt helsevesen vart tidleg tent. No har ho vore utviklingsleiar i 15 år, først i Folkehelseinstituttet og vidare i Helse Vest IKT. 

– Eg arbeidde i eit prosjekt for Camilla Stoltenberg då ho var assisterande direktør og fekk ei god forståing for korleis helsevesenet fungerte og vart styrt. Du kan kanskje seie at eg alltid har hatt ein slags dragning mot helsevesenet, seier Magnhild og held fram: 

– Nettopp det å få jobbe så konkret med å løyse sjukehusa sine utfordringar gjer at jobben min som utviklingsleiar opplevst så meiningsfylt. Den samfunnsnytten arbeidet vårt har og verdien det gir å få bidra med noko så livsviktig er sjeldan kost.