logo Helse Vest IKT

Strategisk IKT

Strategisk IKT bidrar til brukervennlige og helhetlige løsninger som gir nytteverdi for helsetjenesten, pasienter og pårørende.

Avdelinga har fagansvar for arkitektur, tjenestedesign, innovasjon, gevinst og strategi, og forvalter metodikk for de samme områdene.

Avdelingen leverer kompetanse og tjenester innen virksomhets- og løsningsarkitektur, strategi, datastyring, gevinstrealisering, innovasjon og tjenestedesign.  

Avdelinga har fire seksjoner innanfor tre fagområder.

Arkitektur og løysingsdesign

Vi leverar kompetanse og tenester innan løysingsarkitektur og design.​​​​​​​ Vår kompetanse og våre tenester skal gi:

  • brukarvennlege løysingar og auka nytteverdi for helsetenesta, pasientar og pårørande
  • løysingar som tek vare på heilskapen og utnyttar moglegheitene innan digitalisering
  • ein smidig, innovativ og brukarfokusert gjennomføring av endring

Designdriven innovasjon

Designdriven innovasjon handlar om å sette brukaren i sentrum når det kjem til å utforske, identifisere og kvalifisere nye moglegheiter for å skape verdi for både brukar og helseføretak.

Vi bidrar til at kundane identifiserer og får utnytta innovasjonspotensialet i endringsprosjekt. Innovatørane våre er oppdaterte på teknologiske trendar og moglegheiter, og bidrar med rådgjeving slik at kunden kan inkludere innovasjonsperspektivet i planar og strategiar under endringsarbeidet sitt.

I tillegg utviklar og driftar seksjonen innovasjonslaben i Helse Vest IKT og legger til rette for ein utprøvingsarena for føretaka og andre interessentar. Akademia og næringsliv er viktige samarbeidspartnarar for oss.

Strategisk rådgiving

Seksjonen sitt formål er å tilby rett kompetanse innan arkitektur- og porteføljestyring i Helse Vest. Slik bidreg seksjonen til at Helse Vest set i gong og gjennomfører dei rette digitaliseringstiltaka på ein heilskapleg, koordinert og effektiv måte.​​​​​​​

Avdelingsleiar

Kristin Farestvedt er avdelingsleiar for Strategisk IKT. Du kan ta kontakt med Kristin på telefon 958 16 612 eller e-post kristin.farestvedt@helse-vest-ikt.no

Send e-post til Kristin
Bilete av Kristin