logo Helse Vest IKT

VR-basert simulering

Korleis kan helsesektoren bli betre på å utnytte moglegheitene innan virtual reality (VR)? Sjå opptaket frå Tekprat i Førde og lær meir om simuleringsteknologien VR i helsesektoren.

Publisert 19.04.2022
Sist oppdatert 01.08.2022
Kvinne prøver VR-briller

​Bruken av VR-basert simuleringsteknologi har auka kraftig dei seinare åra. Samstundes med at teknologien har utvikla seg, har fleire bransjar sett potensiale i å gjere ting på nye måtar. ​​Byggebransjen, reiselivsnæringa, media og helsesektoren er døme på bransjar som skapar nytteverdi gjennom å utvikle nye tenester innan VR.

I samarbeid med Helse Vest IKT jobbar alle helseføretaka i Helse Vest aktivt med å ta i bruk VR innan både somatikk og psykiatri.​​​​ På Tekprat ser vi nærare på korleis helsesektoren kan bli betre på å utnytte mogelegheitene innan VR. Vi ser mellom anna på korleis VR kan nyttast til opplæring, kva rolle det kan ha innanfor psykiatrien, og på problemstillingar knytt​ til personvern. Kort fortalt, både mogelegheiter og utfordringar.

Våren 2022 var VR-basert simulering tema for tre ulike Tekprat-arrangement. Den 11. mai var vi i Førde, den 10. juni var vi i Stavanger og den 16. juni var vi i Bergen. Her kan du sjå arrangementet frå Førde i opptak.

 ​

TekPrat Helse Førde 2022 from Helse Førde on Vimeo.